Algemene voorwaarden Globawork International B.V.

Besloten vennootschap Globawork International B.V. (hierna: Globawork International) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 84717211 en is gevestigd aan Schiphol Boulevard 127 (1118BG) te Schiphol. 

  

Artikel 1 - Begrippen 

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Globawork International.
 3. Diensten: de Diensten die Globawork International aanbiedt zijn management en administratieve ondersteuning, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot social media beheer, agenda beheer, WhatsApp Business, het opstellen van offertes, factureren, nieuwsbrieven, het organiseren van evenementen, vergaderingen, marketingdiensten en aanverwante werkzaamheden.
 4. Dienstverlener: Besloten vennootschap Globawork International B.V., opgericht naar Nederlands recht, gevestigd in Nederland en Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt.
 5. Evenementen: Iedere uitvoering en/of andere manifestaties in de ruimste zin des woords.
 6. Opdrachtgever: de rechtspersoon die handelt in de uitoefening van bedrijf die Globawork International heeft aangesteld, projecten aan Globawork International heeft verleend voor Diensten die door Globawork International worden uitgevoerd, of waaraan Globawork International een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan. 
 7. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Globawork International, alsmede voorstellen van Globawork International voor Diensten die door Globawork International aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Globawork International waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
 8. Website: https://globawork.nl/.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Globawork International, elke Overeenkomst tussen Globawork International en Opdrachtgever en op elke dienst die door Globawork International wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Globawork International aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Globawork International is overeengekomen. 
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 10. In het geval Globawork International niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

 

Artikel 3 - Het Aanbod  

 1. Alle door Globawork International gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld. 
 2. Globawork International is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Globawork International het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Globawork International gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. 
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Oplevertijden in het aanbod van Globawork International zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Globawork International niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een Overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

 

Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst 

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Globawork International heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Globawork International te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.
 2. Globawork International heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 7 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding. 
 3. Globawork International is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
 5. Elke Overeenkomst die met Globawork International wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Globawork International wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Globawork International is verbonden.
 6. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is uitgesloten. 
 7. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 

Artikel 5 - Duur van de Overeenkomst 

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Globawork International van Opdrachtgever verkrijgt.
 2. Zowel Opdrachtgever als Globawork International kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Globawork International ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Globawork International tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistratie van Globawork International is hierbij leidend.
 5. Zowel Opdrachtgever als Globawork International kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Globawork International nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

 

Artikel 6 - Uitvoering van de dienstverlening 

 1. Globawork International zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Globawork International staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven. 
 2. De Overeenkomst op basis waarvan Globawork International de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
 3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Globawork International aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Globawork International heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn. 
 4. Bij de uitvoering van de Diensten is Globawork International niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Globawork International, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 5. Globawork International is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen. 
 6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Globawork International Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang. 
 7. Indien partijen overeengekomen zijn dat Globawork International door Opdrachtgever aangeleverde audiobestanden zal transcriberen dan zal Globawork International zich inspannen om dit woord voor woord te doen, echter kan Globawork International niet uitsluiten dat zij op sommige punten incorrect is ten opzichte van de geluidsopname van Opdrachtgever. Dit is ook van toepassing indien partijen overeengekomen zijn dat Globawork International zal notuleren tijdens de vergaderingen van Opdrachtgever. 
 8. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Globawork International aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Globawork International of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Globawork International recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. 
 9. De broncode alsmede de technische documentatie van de website is te allen tijde uitgesloten van het gebruiksrecht of voorwerp van een overdracht aan Opdrachtgever.
 10. Globawork International is niet gehouden om een fysieke drager aan Opdrachtgever te verstrekken met de programmatuur. 
 11. Indien Globawork International op grond van de Overeenkomst tevens een back-up maakt van de gegevens van Opdrachtgever, zal Globawork International conform de Overeenkomst op vaste momenten een back-up maken en bewaren conform de overgekomen termijn. Opdrachtgever is echter zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de voor hem geldende wettelijke bewaar- en administratieverplichtingen. 
 12. Globawork International is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan haar  ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
 13. Globawork International heeft, tenzij anders overeengekomen, het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden, inclusief stockfoto’s en open source software, bij de ontwikkeling, configuratie of aanpassing van Design. Opdrachtgever vrijwaart Globawork International uitdrukkelijk van aanspraken van derden ten aanzien van het gebruik van hierboven genoemde.
 14. Globawork International zal de bronbestanden van de designs bewaren zolang Globawork International Diensten voor Opdrachtgever verricht, of het aannemelijk is dat Globawork International Diensten voor Opdrachtgever zal verrichten. Globawork International is gerechtigd na deze periode de bronbestanden te verwijderen. Indien Opdrachtgever pas na deze periode vervolgopdrachten ten aanzien van deze Design geeft, is Globawork International gerechtigd kosten in rekening te brengen voor het herontwikkelen, herstellen of terughalen van deze bronbestanden.


Artikel 7 - Verplichtingen Opdrachtgever 

 1. Opdrachtgever is verplicht alle door Globawork International verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Globawork International niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. Globawork International is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Globawork International verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Globawork International voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 3. Globawork International kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Globawork International gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Globawork International.
 4. Opdrachtgever is verplicht om alle technische beveiligingen en overige voorzieningen van de website van Globawork International te beschermen, en de op de website rustende intellectuele eigendomsrechten te respecteren. 
 5. Opdrachtgever draagt zorg voor geschikte apparatuur en een gebruiksomgeving.

 

Artikel 8 - Organiseren evenementen en/of vergaderingen  

 1. Indien partijen overeengekomen zijn dat Globawork International evenementen en/of vergaderingen zal organiseren voor Opdrachtgever, dan zijn de volgende bepalingen van toepassing onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 6 van deze algemene voorwaarden. 
 2. Globawork International kan, indien daartoe opdracht is gegeven, Opdrachtgever vertegenwoordigen bij de totstandkoming van één of meerdere overeenkomsten tussen Opdrachtgever en een derde ten behoeve van de feitelijke uitvoering van (project)werkzaamheden om een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en/of zaken te leveren dan wel diensten te verlenen. 
 3. Partijen maken duidelijke afspraken over communicatie. Globawork International is hierin leidend en geeft richtlijnen aan die door Opdrachtgever opgevolgd dienen te worden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot reactietermijnen, een contactpersoon waarmee Globawork International kan communiceren, contactmomenten en meer. Indien Opdrachtgever enig contactmoment met Globawork International niet bijwoont, komen de daaruit voortvloeiende gevolgen voor risico van Opdrachtgever. 
 4. Partijen dienen duidelijke afspraken te maken over eventuele calamiteiten en veiligheid. Globawork International is hierin leidend en geeft de richtlijnen aan die door Opdrachtgever opgevolgd dienen te worden. Opdrachtgever vrijwaart Globawork International voor alle door haar geleden schade en gevolgschade indien Opdrachtgever, haar werknemers of door haar ingeschakelde derden tijdens het Evenement gemaakte (veiligheids)afspraken niet nakomen.
 5. Communicatie met door Globawork International ingeschakelde derden loopt uitsluitend via Globawork International.
 6. Indien en voor zover er door derden zaken worden geleverd, geschiedt zulks uitsluitend onder de reikwijdte van de Overeenkomst tussen deze derde en Opdrachtgever, conform de voorwaarden van deze derde. Indien en voor zover daarbij enige garantie is verstrekt, is deze garantie slechts jegens deze derde afdwingbaar.
 7. Globawork International  is niet gehouden offertes, prijsopgaven, overeenkomsten, aanbiedingen of andere informatie van haar leveranciers te openbaren aan Opdrachtgever.
 8. Opdrachtgever is hierbij verplicht zorg te dragen dat Globawork International tijdig beschikking heeft over en vrije toegang tot het terrein, het gebouw en/of de locatie van Opdrachtgever waarop of waarin het Evenement wordt georganiseerd c.q. de Diensten moeten worden verricht.
 9. De door haar ingeschakelde derden hun werkzaamheden en/of leveringen dusdanig verrichten dat Globawork International geen belemmering ondervindt bij de uitvoering bij de Overeenkomst;
 10. De goederen die door Opdrachtgever zijn voorgeschreven, alsmede hulppersonen, tijdig geleverd en/of beschikbaar zijn. Globawork International is niet verplicht om deze zelfstandige hulppersonen te contracteren tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Alle schade veroorzaakt door de door Opdrachtgever voorgestelde hulppersonen komt voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 11. Opdrachtgever en andere Opdrachtgevers dienen gedurende het Evenement zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van het bezochte Evenement geldende regels van fatsoen te gedragen. Indien en voor zover van toepassing dient Opdrachtgever zich in dit verband te houden aan de door (werknemers van) Globawork International gedane aanwijzingen en instructies.  

 

Artikel 9 - Cursus en/of Workshop 

 1. Indien hiertoe opdracht is gegeven kan Globawork International een cursus  verzorgen voor Opdrachtgever en diens medewerkers. Indien hierna over een cursus gesproken wordt, wordt hier tevens een workshop onder verstaan. 
 2. De cursus vindt virtueel plaats.
 3. De inhoud van de door Globawork International aangeboden cursus en de gedurende de cursus verleende adviezen zijn niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Globawork International de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. De cursus wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen van Opdrachtgever alsmede de behoeften van de betreffende deelnemer(s).
 4. Opdrachtgever zal Globawork International schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de cursus alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.
 5. Globawork International is gerechtigd de cursus te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum indien er te weinig aanmeldingen zijn. Het staat uitsluitend ter oordeel van Globawork International om de cursus te verplaatsen. Indien Opdrachtgever op de nieuwe gestelde datum niet beschikbaar is, heeft Opdrachtgever naar rato recht op restitutie van reeds betaalde gelden of kan zij op een andere datum deelnemen aan cursus. Partijen zullen hierover in overleg treden. Indien er teveel aanmeldingen zijn, is Globawork International gerechtigd de cursus in meerdere sessies te laten plaatsvinden. Indien van toepassing zal voorgenoemde situatie tijdig met Opdrachtgever worden overlegd.

 

Artikel 10 - Agendabeheer, e-mailbeheer, whatsApp en spreadsheets 

 1. Als onderdeel van de dienstverlening kan Globawork International het e-mailaccount, de agenda, WhatsApp en spreadsheets van Opdrachtgever beheren. Indien is overeengekomen dat Globawork International dergelijk beheer zal uitvoeren, dient Opdrachtgever haar volledige medewerking, alsmede de toegang tot diens, account en alle daarvoor vereiste codes, inloggegevens en andere nodige documentatie verstrekken op eerste verzoek van Globawork International, tenzij anders overeengekomen.
 2. De omvang van het beheer strekt zich slechts uit tot hetgeen expliciet door partijen is overeengekomen. 
 3. De aard van de dienstverlening brengt met zich dat eventuele te behalen resultaten afhankelijk zijn van diverse externe factoren die de resultaten van de dienst kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit en beschikbaarheid van de bij de uitvoering van de dienstverlening benodigde software of diensten van derden, waaronder Google. Voorgenoemde bepalingen leveren Opdrachtgever nimmer een grond voor ontbinding van de Overeenkomst of een recht op schadevergoeding. 
 4. Het uitvoeren van beheer is daarnaast steeds afhankelijk van het menselijk handelen van derden. Globawork International staat derhalve niet in voor het behalen van een bepaald aantal verkopen en afspraken. 
 5. Indien de werkzaamheden naar inzicht van Globawork International haar dienstverlening te buiten gaan, is zij gerechtigd voor dergelijke werkzaamheden een derde in te schakelen of te voorzien in de bemiddeling tussen Opdrachtgever en een derde ten behoeve van het uitvoeren van de dienstverlening.
 6. Ondanks de overeengekomen dienstverlening van Globawork International heeft Opdrachtgever hiernaast altijd een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van diens e-mailaccount.  

 

Artikel 11 - Telefonisch accountmanagement  

 1. In het kader van telefonisch accountmanagement voert Globawork International de volgende diensten uit: relatiebeheer, klanten contact, het inplannen van afspraken en andere aanverwante diensten.
 2. Globawork International draagt zorg voor de aanvraag en verkrijging van benodigde verzekeringen, vergunningen, en toestemmingen voor een doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst vereist, zoals in ieder geval een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor de medewerkers betrokken bij de uitvoering van de Overeenkomst. Alle medewerkers van Globawork International voldoen aan het minimum taalniveau voor zover in redelijkheid van hen mag worden verwacht voor een doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst. Een en ander vastgesteld naar inzicht en ervaring van Globawork International. 
 3. Opdrachtgever stelt alle door Globawork International gevraagde middelen, waaronder in het bijzonder verstaande programmatuur, ter beschikking, eventueel tegen betaling op overeengekomen wijze, voor zover de uitvoering van Globawork International haar werkzaamheden dit vereist. Globawork International heeft het recht aanvullende voorwaarden te stellen aan de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde middelen c.q. zaken.
 4. Opdrachtgever is te allen tijde zelf en eindverantwoordelijk voor het contact met haar klanten. Globawork International is hierin slechts een tussenpersoon en vertegenwoordigd nimmer (het bedrijf van) Opdrachtgever. 
 5. Globawork International dient een lijst met klantgegevens van Opdrachtgever tijdig en volledig, voor aanvang van de dienstverlening te ontvangen. De personen op deze lijst hebben het recht om zich aan te melden voor het bel-me-niet-register. Indien klanten of prospects van Opdrachtgever in dit register zijn geregistreerd zal Globawork International deze personen niet benaderen. Indien ten gevolge hiervan minder personen gebeld worden dan vooraf door Opdrachtgever verwacht, komt dit geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

   

  Artikel 12 - Social media beheer 

  1. Als onderdeel van de dienstverlening kan Globawork International de social media accounts van Opdrachtgever beheren ten behoeve van een verbetering van het account, de marktpositie, naamsbekendheid of imago (promotie). Indien is overeengekomen dat Globawork International dergelijk social media beheer zal uitvoeren, dient Opdrachtgever haar volledige medewerking, alsmede de toegang tot diens website, account en alle daarvoor vereiste codes en inloggegevens te verstrekken op eerste verzoek van Globawork International, tenzij anders overeengekomen.
  2. De omvang van het social media beheer strekt zich slechts uit tot hetgeen expliciet door partijen is overeengekomen. Globawork International plaatst in beginsel enkel de content voor zover dit door Opdrachtgever zelf is aangeleverd of voor zover Opdrachtgever hier expliciet voorafgaande toestemming voor heeft verleend. Globawork International zal nimmer content plaatsen zonder (voorafgaande) medeweten of goedkeuring van Opdrachtgever. Alle content, wijzigingen (van lay-out) of het anderszins doorvoeren van verbeteringen zijdens Globawork International, worden aan Opdrachtgever voorgesteld voor zover Globawork International het doorvoeren van deze wijzigingen in het belang acht van de Opdrachtgever. 
  3. De aard van de dienstverlening brengt met zich dat eventuele te behalen resultaten afhankelijk zijn van diverse externe factoren die de resultaten van de dienst kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit en beschikbaarheid van de bij de uitvoering van de dienstverlening benodigde software of diensten van derden, waaronder Google. Externe factoren zoals onder andere, maar niet beperkt tot algoritmes, regels, richtlijnen, beleid, technologische ontwikkelingen alsmede menselijk handelen zoals het surfgedrag, kunnen daarom van invloed zijn op de resultaten en werkwijze van Globawork International. Globawork International zal haar werkzaamheden uitvoeren met inachtneming van voorgenoemde factoren en rekening houden met eventuele wijzigingen daarvan. Voorgenoemde bepalingen leveren Opdrachtgever nimmer een grond voor ontbinding van de Overeenkomst of een recht op schadevergoeding. 
  4. Het uitvoeren van social media beheer is daarnaast steeds afhankelijk van het menselijk handelen van derden. Globawork International staat derhalve niet in voor het behalen van een bepaald aantal likes, nieuwe volgers, views, etc. Bij het plaatsen van Content ten behoeve van Opdrachtgever houdt Globawork International zich aan de gebruikersvoorwaarden van desbetreffende social media partijen. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen indien zij op wat voor manier dan ook schade ondervindt met betrekking tot de gebruiken en regels zoals gehanteerd door dergelijke social media partijen. 
  5. Indien de werkzaamheden naar inzicht van Globawork International haar dienstverlening te buiten gaan, is zij gerechtigd voor dergelijke werkzaamheden een derde in te schakelen of te voorzien in de bemiddeling tussen Opdrachtgever en een derde ten behoeve van het uitvoeren van de dienstverlening. Dit geldt onder andere voor het schrijven van teksten, ontwerpen van logo’s, lay-outs, maken van foto's en meer.
  6. Ondanks de overeengekomen dienstverlening van Globawork International, heeft Opdrachtgever hiernaast altijd een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van diens social media account(s). Indien voor het gebruik van social media of werken van intellectuele eigendom van derden (zoals foto’s, video’s, lay-outs) licenties van derden noodzakelijk zijn, zal Opdrachtgever deze licenties afnemen en er voor zorgen dat de daarin opgenomen bepalingen stipt nageleefd worden.
  7. Tenzij anders overeengekomen is Opdrachtgever verplicht alle content bedoeld voor posts minimaal 1 week voor het plaatsen van deze posts aan te leveren.
  8. Het uitvoeren van social media beheer kan (tijdelijke) onderbrekingen of wijzigingen in vindpositie (ranking) op de diverse social media kanalen veroorzaken ten aanzien van het account van Opdrachtgever, hetgeen voor Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding rechtvaardigt.
  9. Voor de uitvoering van social media beheer is Globawork International te allen tijde afhankelijk van de beschikbaarheid en functionaliteit van de betreffende social media kanalen, alsmede van de richtlijnen, regels en het beleid van deze kanalen, maar ook het beleid van derden waaronder Google. De diensten worden dan ook uitgevoerd met inachtneming van de beperkingen die gesteld worden door de betreffende partijen.
  10. Indien Opdrachtgever zelf tussentijds wijzigingen wenst aan te brengen aan het social media account of dergelijke wijzigingen laat verrichten door derden, dient zij dit eerst met Globawork International te overleggen alvorens deze wijzigingen worden doorgevoerd. Voor alle gevolgen van wijzigingen of aanpassingen op initiatief van Opdrachtgever die niet van tevoren expliciet door Globawork International zijn gekeurd of waar zij anderszins van tevoren mee heeft ingestemd, is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk. Enige schadelijke gevolgen wegens voorgenoemde wijzigingen of aanpassingen zijn geen een grond voor aansprakelijkheid van Globawork International.

   

  Artikel 13 - Adviezen, offertes, facturen, nieuwsbrieven en overeenkomsten 

  1. Globawork International kan indien daartoe opdracht is gegeven adviezen, offertes, facturen, nieuwsbrieven en overeenkomsten  ten behoeve van de dienstverlening opstellen. 
  2. De door Globawork International verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als bindend advies. 
  3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Globawork International verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Globawork International wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling geeft op een door Globawork International gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging. 
  4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de voorstellen en adviezen van Globawork International kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.  
  5. Opdrachtgever zal Globawork International schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

   

  Artikel 14 - (Online) marketing diensten 

  1. Globawork International garandeert geen resultaten omtrent het verlenen van marketing diensten. Globawork International past slechts een bepaalde strategie toe die in het verleden resultaten heeft opgeleverd. Evenmin kan Globawork International hierover toezeggingen doen doch zal Globawork International zich inspannen een verbeterde positie te verkrijgen voor Opdrachtgever in Google of anderszins een zichtbaarheid. 
  2. Indien Globawork International ten behoeve van Opdrachtgever SEO opzet, wordt het budget voor de SEO door Opdrachtgever bepaald. Indien Opdrachtgever meer werkzaamheden wenst dan mogelijk is op basis van het huidige tarief, dienen hiervoor meer kosten in rekening gebracht te worden.Dergelijke diensten in het kader van SEO worden duidelijk en schriftelijk vastgelegd. Opdrachtgever kan ten behoeve hiervan content en/of informatie aanleveren. 
  3. Globawork International kan zelf SEO teksten aanleveren voor Opdrachtgever. Globawork International hanteert een eigen aanpak en stijl met betrekking tot de SEO diensten. Indien Opdrachtgever akkoord is gegaan met de uitvoering van SEO diensten door Globawork International is Opdrachtgever ook akkoord gegaan met de door Globawork International gehanteerde aanpak en de door Globawork International opgestelde teksten. Opdrachtgever dient hierover nadere afspraken met Globawork International te maken.
  4. De uitvoering van de SEO diensten is voorts afhankelijk van richtlijnen, regels en beleid van derden zoals bijvoorbeeld Google. De diensten worden door Globawork International uitgevoerd met inachtneming van de beperkingen die gesteld worden door de betreffende derden. Indien overeengekomen dient Opdrachtgever eerst een akkoord te geven, voordat de advertentie verder opgesteld en/of geplaatst kan worden.

   

  Artikel 15 - Content creation 

  1. Globawork International kan indien daartoe opdracht is gegeven zorg dragen voor  content creation al dan niet in het kader van de marketingdiensten. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
  2. Opdrachtgever zal Globawork International schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.
  3. Content creation is een uiting van creativiteit en smaak. Indien Opdrachtgever akkoord gaat met de Offerte zoals Globawork International die hanteert, houdt dit ook in dat Opdrachtgever akkoord gaat met de eigen aanpak en stijl die Globawork International hanteert. Globawork International heeft het recht om de werkzaamheden voor zover hier niets uitdrukkelijk door Opdrachtgever over is gemeld naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. Alle specifieke eisen en wensen van Opdrachtgever dienen door partijen gezamenlijk schriftelijk vastgelegd worden.
  4. Indien voor een doeltreffende uitvoering van de overeenkomst Globawork International genoodzaakt is aanvullend materiaal of een ruimte te huren, of de expertise van derden of indien achteraf blijkt dat er meer tijd nodig is, kunnen hier gedurende de Overeenkomst extra kosten voor worden gerekend een en ander op basis van nacalculatie. Globawork International zal Opdrachtgever hier tijdig van op de hoogte stellen. Opdrachtgever dient hiervoor een schriftelijk akkoord te geven.
  5. Globawork International kan van Opdrachtgever verlangen om aanvullende afspraken te maken omtrent de uitvoering, kosten of de duur van de Overeenkomst indien weersomstandigheden of overige externe factoren naar inzicht van Globawork International een doeltreffende uitvoering van de overeenkomst in de weg staan. Dergelijke omstandigheden kunnen in zulk geval aanleiding geven voor het verrichten van aanvullende werkzaamheden. 
  6. Het auteursrecht op de werken van Globawork International berust uitsluitend bij Globawork International, tenzij expliciet anders overeengekomen. Toestemming voor gebruik van een werk door Opdrachtgever wordt uitsluitend schriftelijk voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Globawork International in het aanbod is omschreven. Ten aanzien van de overdraagbaarheid van auteursrechten, naamsvermelding op een  werk of een inbreuk op de auteursrechten van Globawork International is artikel 25 Auteurswet van toepassing. 
  7. Indien Opdrachtgever verzoekt om de eigendom op de werken, kan dit enkel worden overgedragen met expliciete toestemming van Globawork International waarbij aanvullende kosten zullen worden gerekend. Globawork International kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte overeenkomst wordt gesloten. Doch is Globawork International nimmer verplicht om aan dit verzoek te voldoen.

   

  Artikel 16 - Ontwikkeling website 

  1. Opdrachtgever is gehouden om alle benodigde informatie tijdig, volledig, juist en in de gewenste vorm aan te leveren ten behoeve van het ontwikkelen van de website (waaronder tevens verstaan databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses en ontwerpen).
  2. Partijen leggen alle kenmerken, functionaliteiten, eigenschappen en meer van de te ontwikkelen website schriftelijk vast. De website wordt enkel en alleen op basis van deze schriftelijk overeengekomen afspraken gemaakt. Indien de gemaakte afspraken te summier zijn om te voldoen aan de wensen van Opdrachtgever, dienen partijen in overleg te treden en de afspraken c.q. de Overeenkomst dienovereenkomstig aan te passen.
  3. Globawork International is te allen tijde gerechtigd goedkeuring van Opdrachtgever te verlangen alvorens een door hem ontwikkeld werk wordt opgeleverd of een hiermee gemoeide gebruikslicentie wordt overdragen. 
  4. Opdrachtgever verkrijgt een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht van het gebruik van de website vanaf het moment dat Opdrachtgever volledig aan haar (betalings)verplichtingen heeft voldaan, behoudens het geval dat partijen expliciet en schriftelijk anders zijn overeengekomen. De bronbestanden zijn expliciet uitgesloten van het gebruik van Opdrachtgever. Tenzij partijen expliciet en schriftelijk anders zijn overeengekomen, worden bronbestanden niet aan Opdrachtgever geleverd.
  5. De door Globawork International ontwikkelde website is opgeleverd wanneer Opdrachtgever getekend heeft of expliciet akkoord heeft gegeven voor de website binnen een maximale termijn van 7 kalenderdagen, tenzij een langere termijn is overeengekomen. Hiertoe kan Opdrachtgever de schriftelijke afspraken controleren. Na het ongebruikt verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de website. Eventuele herstelwerkzaamheden na deze termijn worden gezien als meerkosten.  
  6. Partijen kunnen een testperiode overeenkomen waarin Opdrachtgever eventuele fouten en/of gebreken vaststelt. Deze gebreken moeten schriftelijk gemeld worden aan Globawork International. De herstelwerkzaamheden hiervan komen voor rekening van Globawork International, tenzij er sprake is van gebruiksfouten of fouten die niet aan Globawork International zijn toe te rekenen. De herstelperiode betreft een redelijke termijn, althans in elk geval 7 dagen nadat de gebreken zijn gemeld of zijn bevestigd door Globawork International.
  7. Indien na de testperiode en/of oplevering wijzigingen gemaakt moeten worden aan de website, al dan niet op verzoek van Opdrachtgever, welke niet eerder schriftelijk zijn overeengekomen, dienen de wijzigingen op basis van een nieuwe opdracht verricht te worden. Opdrachtgever heeft slechts recht op een beperkt aantal revisierondes welke in overleg vastgesteld worden in de Overeenkomst. 
  8. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Globawork International verplicht om door Globawork International verstrekte voorstellen te beoordelen, althans binnen de overeengekomen periode. Indien Globawork International wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door Globawork International gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging. 
  9. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat mede afhankelijk is van externe factoren die de ontwikkeling kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en/of diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.  

    

   Artikel 17 - (Op)Levering Diensten 

   1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, het voorschot niet tijdig is ontvangen door Globawork International of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft Globawork International recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. In geen geval zijn de opgegeven termijnen fatale termijnen, noch kan Globawork International aansprakelijk gesteld worden voor het overschrijden van de overeengekomen termijn.  
   2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zullen door Globawork International bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht. 
   3. Indien Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Globawork International gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven. 
   4. Globawork International spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide meerkosten te vergoeden aan Globawork International. 
   5. Globawork International spant zich in om de Dienst zoveel mogelijk conform het Aanbod te leveren. 
   6. Globawork International heeft het recht om alle door hem ontworpen en/of ontwikkelde designs-websites te signeren, dan wel zijn naam te (doen) vermelden. Eveneens komt hem het recht toe om al haar design, ontwerpen en alle zaken waarop haar intellectuele eigendomsrechten rusten, te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit zonder dat daartoe (voorafgaande) uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever is verkregen.
   7. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van het ontwikkelde bij Opdrachtgever. Globawork International zal Opdrachtgever afdoende informeren over de van toepassing zijnde licentievoorwaarden.

    

   Artikel 18 - Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen 

   1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Globawork International is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
   2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Globawork International, Globawork International een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever. 
   3. Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de Diensten, zal Globawork International Opdrachtgever informeren over de bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van het meerwerk.
   4. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde Diensten een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die Diensten leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, of de prijs verhoogd dient te worden als gevolg van de door Opdrachtgever verschafte onjuiste gegevens welke voor de prijsbepaling van belang zijn, (tenzij Globawork International de onjuistheid van de gegevens vóór het vaststellen van de prijs had behoren te ontdekken), is Globawork International gerechtigd om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in rekening te brengen bij Opdrachtgever. 

    

   Artikel 19 - Risico overgang  

   1. Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht, dan wel ten tijde van het eerste moment van ingebruikneming de website. 

    

   Artikel 20 - Garanties  

   1. Globawork International voert de Diensten uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Tijdens de garantietermijn staat Globawork International in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde. 
   2. Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de door Globawork International gegeven garantie indien Opdrachtgever volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen. 
   3. Indien Opdrachtgever zich terecht beroept op de garantie, is Globawork International gehouden om een kosteloos herstel of vervanging uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende aansprakelijkheidsbepalingen van deze algemene voorwaarden. 
   4. Globawork International staat er niet voor in dat de website zonder fouten en/of onderbrekingen functioneert. Globawork International spant zich in om fouten in de programmatuur binnen een redelijke termijn te herstellen. Het herstel ziet slechts op website wat door Globawork International zelf is ontwikkeld, en de gebreken door Opdrachtgever tijdig zijn gemeld. Globawork International is gerechtigd om het herstel uit te stellen totdat een nieuwe versie van de programmatuur in gebruik wordt genomen. Gebreken in programmatuur dat niet door Globawork International ontwikkeld is, kan in overleg voor rekening en risico van Opdrachtgever hersteld worden. 
   5. Opdrachtgever accepteert de website ‘As is’. 
   6. Opdrachtgever dient een geconstateerd gebrek onmiddellijk en gedetailleerd schriftelijk aan Globawork International te melden op een wijze dat Globawork International in staat is om de gebreken te reproduceren en te herstellen. Het gebrek is gemeld op het moment dat Opdrachtgever van Globawork International een bevestiging van de melding verstrekt aan Opdrachtgever. 
   7. Enige door Globawork International opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Globawork International.
   8. De inhoud van het opgeleverde advies van Globawork International is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Globawork International opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Globawork International. Globawork International is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
   9. Onder herstel wordt tevens verstaan het verstrekken van tijdelijke oplossingen. Onder de garantie valt nimmer het herstel van verminkte of verloren gegevens. Globawork International is niet verplicht om deze gegevens te herstellen. Indien overeengekomen kan Globawork International naar redelijkheid, medewerking verlenen maar is nimmer verantwoordelijk noch gehouden tot herstel van enig verminkte en/of verloren gegane gegevens. Opdrachtgever dient te allen tijde maatregelen te treffen ter voorkoming en beperking van storingen, gebreken, verminking en/of verlies van gegevens, al dan niet op basis van door Globawork International verstrekte inlichtingen. 
   10. Globawork International is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website. Hieronder wordt tevens verstaan het niet beschikbaar zijn van de website van Opdrachtgever ten gevolge van een onvoorziene storing c.q. overmacht. 
   11. Aansprakelijkheid van Globawork International voor (het functioneren van) plug-ins van derden is uitgesloten. Globawork International is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge, of in verband met aangebrachte wijzigingen of verrichte werkzaamheden in of aan de website van Globawork International die zonder uitdrukkelijke toestemming van Globawork International heeft plaatsgevonden.
   12. Tijdens de garantieperiode komt Opdrachtgever uitsluitend een beroep toe op deze garantiebepaling en is Globawork International niet gehouden tot enige schadevergoeding die is ontstaan door de geconstateerde gebreken tijdens de garantieperiode. 
   13. Indien een gebrek gedurende de garantietermijn niet onder het kosteloos herstel valt, dient Opdrachtgever de betreffende kosten te vergoeden. 


   Artikel 21 - Gebruik en onderhoud website 

   1. Globawork International stelt aan Opdrachtgever op basis van een gebruikslicentie de overeengekomen en ontwikkelde website gedurende de looptijd van de Overeenkomst voor gebruik ter. Het recht tot gebruik van de website is niet-exclusief, niet overdraagbaar, niet verpandbaar en niet-sublicentieerbaar en beperkt aan deze voorwaarden. 
   2. Indien overgekomen, zal Globawork International onderhoud verrichten aan de website. De omvang van de onderhoudsverplichting strekt zich uit tot hetgeen expliciet door Partijen is overeengekomen. Ook indien dit niet expliciet is overeengekomen, kan Globawork International onderhoudswerkzaamheden verrichten, of de uitvoering van haar diensten onderbreken indien zij dit noodzakelijk acht ten behoeve van het kunnen verrichten van onderhoud. Het doen van onderhoud kan tevens onderbrekingen veroorzaken in de uitvoering van de diensten, welke voor Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding rechtvaardigt.
   3. Opdrachtgever is verplicht om eventuele gebreken, fouten of andere storingen in de website schriftelijk te melden aan Globawork International, waarna Globawork International Overeenkomstig zijn gebruikelijke procedures de fouten naar zijn beste vermogen zal herstellen en/of verbeteringen aanbrengen. Indien wenselijk is Globawork International gerechtigd om eerst tijdelijke oplossingen aan te brengen, waarna in overleg met Opdrachtgever een structurele oplossing bedacht en uitgevoerd kan worden.
   4. Opdrachtgever is gehouden zijn medewerking op eerste verzoek te verlenen aan Globawork International. 
   5. Ondanks de overeengekomen onderhoudsverplichtingen van Globawork International, heeft Opdrachtgever een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer en het gebruik van de website.
   6. Ten behoeve van het onderhoud is Globawork International bevoegd om onder meer (data)bestanden te controleren op onder andere computeraanvallen, computervirussen en onveilige en/of illegale handelingen, alsmede andere handelingen te verrichten die nodig zijn ten behoeve van het onderhoud. Opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan- en het gebruik van de website door derden die door Opdrachtgever zijn ingeschakeld.
   7. Het onderhoud bevat in beginsel de volgende Diensten (i) correctief, (ii) preventief en (iii) adaptief onderhoud. Ingeval van correctief, preventief en/of adaptief onderhoud, is Globawork International gerechtigd om de Dienst geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) buiten gebruik te stellen. Opdrachtgever heeft gedurende deze onderbreking geen recht op enige schadevergoeding. Globawork International zal de onderbreking zoveel mogelijk buiten kantooruren laten plaatsvinden en niet langer dan noodzakelijk is voor het onderhoud. 
   8. Globawork International is gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de techniek van het datanetwerk of telecommunicatienetwerk en andere veranderingen in de door Globawork International aangeboden diensten. Deze wijzigingen kunnen mogelijk van invloed zijn op de door Opdrachtgever gebruikte randapparatuur, waarvoor Globawork International niet gehouden kan zijn tot het voldoen van enige schadevergoeding.

   Artikel 22 - Domeinnaamregistratie 

   1. Globawork International biedt domeinnaamregistratie aan op verzoek van Opdrachtgever tegen de daarvoor geldende tarieven. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte zijn van de toepasselijke wet- en regelgeving. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat een domeinnaamregistratie geen registratie van merkrecht inhoudt.
   2. De domeinnaamregistratie, tevens inhoudende de aanvraag, toekenning, het gebruik en het houderschap van een domeinnaam, is altijd onderworpen aan de regels van de betreffende registrerende instantie. Globawork International heeft hierbij enkel een inspanningsverplichting en biedt geen garantie over de toewijzing van een domeinnaam. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het juist aanleveren van een domeinnaam en kan Globawork International niet aansprakelijk stellen voor het registreren van een verkeerde domeinnaam wegens een (type)fout van Globawork International. Het is aan Opdrachtgever om dit te controleren en eventueel aan te passen.
   3. Opdrachtgever is Globawork International een vergoeding verschuldigd voor de registratie, het gebruik en het houderschap van de domeinnaam. Opdrachtgever sluit daartoe een overeenkomst van onbepaalde tijd, welke dagelijks opgezegd kan worden. Opdrachtgever is verplicht om de vergoeding per jaar in een keer vooruit te voldoen. 
   4. Opdrachtgever vrijwaart Globawork International voor eventuele aanspraken van derden voortvloeiend uit inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en alle aanspraken die verband houden met het gebruik en houderschap van de domeinnaam. Hieronder tevens verstaan alle aanspraken van derden ten aanzien van de content van de Webshop, waarbij Globawork International als houder en/of beheerder van de domeinnaam aansprakelijk gesteld wordt. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle aanspraken van derden. Globawork International zal haar regresrecht uitoefenen indien mogelijk.

    

   Artikel 23 - Prijzen en betaling 

   1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
   2. Globawork International voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen uurtarief. De kosten van de werkzaamheden worden achteraf berekend aan de hand van de door Globawork International opgestelde urenregistratie (nacalculatie). 
   3. Onkosten worden aan Opdrachtgever doorberekend.
   4. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Globawork International haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
   5. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
   6. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
   7. Globawork International is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
   8. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Globawork International. 
   9. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

    

   Artikel 24 - Incassobeleid 

   1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. 
   2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Globawork International zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
   3. Indien Globawork International meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

    

   Artikel 25 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging  

   1. Globawork International gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Globawork International de betrokkene hierover informeren.
   2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Globawork Internationalverwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Globawork International tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
   3. Indien Globawork International op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is. 
   4. Globawork International is ten behoeve van verwerking van de persoonsgegevens van (de klanten van) Opdrachtgever te allen tijde aan te merken als (sub)Verwerker. Opdrachtgever is te allen tijde als Verwerkingsverantwoordelijke eindverantwoordelijk voor alle verwerkingen die gedaan worden in opdracht en/of ten behoeve van Opdrachtgever. Opdrachtgever is verplicht een verwerkersovereenkomst met Globawork International te sluiten.

    

   Artikel 26 - Opschorting en ontbinding 

   1. Globawork International heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Globawork International gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt. 
   2. Globawork International is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
   3. Globawork International is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
   4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Globawork International te vergoeden voor elk financieel verlies dat Globawork International lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

    

   Artikel 27 - Overmacht 

   1. Globawork International is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
   2. Onder overmacht aan de zijde van Globawork International wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Globawork International, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Globawork International zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Globawork International of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Globawork International buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
   3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Globawork International is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

    

   Artikel 28 - Beperking van aansprakelijkheid 

   1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Globawork International alleen geacht te bestaan indien Globawork International dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
   2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Globawork International, is Globawork International uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Globawork International binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Globawork International deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Globawork International in staat is om adequaat te reageren.  
   3. Indien het verrichten van Diensten door Globawork International leidt tot aansprakelijkheid van Globawork International, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Globawork International. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel. 
   4. Globawork International sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Globawork International is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
   5. Opdrachtgever vrijwaart Globawork International voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Globawork International geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Globawork International.
   6. Enige door Globawork International opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Globawork International.
   7. De inhoud van het opgeleverde advies van Globawork International is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Globawork International opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Globawork International. Globawork International is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
   8. Globawork International is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website, storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
   9. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van zijn eigen computer, beveiliging van wachtwoorden en meer. In geen geval is Globawork International aansprakelijk. 
   10. Indien en voor zover Opdrachtgever inloggegevens van diens (social media) account of andere inloggegevens verstrekt, geschiedt dit te allen tijde op eigen rekening en risico van Opdrachtgever.
   11. Indien Opdrachtgever zelf wijzigingen of aanpassingen aan social media accounts doorvoert of een derde hier opdracht tot geeft, komen alle gevolgen hiervan voor rekening en risico van Opdrachtgever. Alle gevolgen wegens wijzigingen die niet van tevoren expliciet door Globawork International zijn goedgekeurd of waarmee Globawork International niet expliciet heeft ingestemd en alle schadelijke gevolgen hiervan vormen geen grond voor aansprakelijkheid van Globawork International. 
   12. Indien de notulen en/of transcripties van Globawork International niet geheel correct zijn leidt dit nimmer tot aansprakelijkheid, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Globawork International. 
   13. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Globawork International nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in Globawork International haar eigen advies.
   14. Globawork International staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Globawork International verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
   15. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Globawork International vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Globawork International binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Globawork International. 

    

   Artikel 29 - Beperking aansprakelijkheid organiseren evenementen en/of vergaderingen  

   1. Indien de dienstverlening door Globawork International ziet op het organiseren van evenementen en/of vergaderingen gelden de volgende bepalingen naast hetgeen is vastgelegd in artikel 28 van deze algemene voorwaarden.  
   2. Globawork International is niet aansprakelijk voor de wijze waarop het programma, al dan niet in gewijzigde vorm, wordt ingevuld, daaronder mede begrepen de inhoud en duur van het programma van het Evenement.
   3. Globawork International sluit haar aansprakelijkheid uit voor verlies van zaken en/of andere eigendommen van Opdrachtgever en aanvaardt als zodanig ook geen aansprakelijkheid.
   4. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan goederen en/of zaken van Globawork International veroorzaakt tijdens het Evenement.
   5. Globawork International sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor schade ten gevolge van het niet opvolgen van door Globawork International gegeven instructies en van het niet naleven van de in het algemeen geldende regels van fatsoen. 

    

   Artikel 30 - Geheimhouding 

   1. Globawork International en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Globawork International bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Globawork International is verkregen.
   2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Globawork International opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Globawork International steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.
   3. Indien Globawork International op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Globawork International zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Globawork International niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
   4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Globawork International aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Globawork International vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Globawork International vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Globawork International is verspreid.
   5. De geheimhoudingsverplichting leggen Globawork International en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

    

   Artikel 31 - Intellectuele Eigendomsrechten  

   1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Globawork International waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Globawork International en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 
   2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Globawork International worden overgedragen aan Opdrachtgever, is Globawork International gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
   3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Globawork International rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Globawork International. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Globawork International opgeleverde zaken, dient Globawork International expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen. 
   4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Globawork International rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
   5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.
   6. Ingeval van een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten is Opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd ter hoogte van 50.000,- euro, alsmede 500,- euro voor elke dag dat de overtreding voortduurt. Dit laat het recht van Globawork International onverlet om een aanvullende schadevergoeding te vorderen.

    

   Artikel 32 - Vrijwaring en juistheid van informatie 

   1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Globawork International verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Globawork International zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst. 
   2. Opdrachtgever vrijwaart Globawork International van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
   3. Opdrachtgever vrijwaart Globawork International voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. 
   4. Opdrachtgever vrijwaart Globawork International voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).
   5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Globawork International verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

    

   Artikel 33 - Klachten 

   1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Globawork International of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@globawork.nl met als onderwerp “Klacht”. 
   1. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Globawork International de klacht in behandeling kunnen nemen.
   2. Globawork International zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
   3. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

    

   Artikel 34 - Toepasselijk recht 

   1. Op de rechtsverhouding tussen Globawork International en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 
   2. Globawork International heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
   3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
   4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Globawork International en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

    

    

   Schiphol, 1 februari 2022.